Wie zijn de vluchtelingen?

Volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die terechte vrees heeft voor vervolging vanwege zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging,

De vluchteling is uit zijn land gevlucht omdat hij de bescherming van zijn land niet kan of wil inroepen doordat hij vreest om vervolgt te worden. Mensen zonder paspoort vallen ook onder de definitie.

Het woord ‘vluchteling’ is in de alledaagse context ruimer dan de wettelijke definitie. Ook mensen die vanwege economische redenen het thuisland verlaten worden vluchteling genoemd. Het woord ‘vluchteling’ en ‘asielzoeker’ lopen dan ook door elkaar heen.

Wij richten ons op statushouders: vluchtelingen met een verblijfsstatus.

Lees meer over de herkomst van vluchtelingen